Advokáti Žilina

Advokátska kancelária

Michnica & Mitrová-Polková

Trestné právo

Rodinné právo

Občianske právo

Obchodné právo

Správne právo

advokáti žilina

O nás

Sme advokátska kancelária v Žiline s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti právnej pomoci a poradenstva. Našou špecializáciou je právo trestné, rodinné, občianske, obchodné a správne.

Advokáti Žilina
Mgr. Tomáš Michnica
advokát

+421 907 829 853
t.michnica@gmail.com

JUDr. Kristína Mitrová Polková
advokátka

+421 903 502 392
judrmitrovapolkova@gmail.com

Veronika Holičková
Asistentka

Naše služby

Trestné právo

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexnú odbornú právnu pomoc vo všetkých fázach trestného konania. Našim klientom poskytujeme zastupovanie v prípravnom konaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní, v konaní pred súdmi v oblasti trestného práva, právne rozbory vo všetkých oblastiach trestného práva, príprava podaní na príslušné orgány činné v trestnom konaní, t.j. sťažností (proti vzneseniu obvinenia, proti vzatiu do väzby apod.), žiadostí (o prepustenie z väzby, o podmienečné prepustenie z výkonu trestu, o podmienečné upustenie o výkonu zvyšku trestu a pod.), odvolaní proti trestným rozsudkom a mimoriadnych opravných prostriedkov

Poskytujeme tiež zastúpenie pri uplatňovaní a vymáhaní nárokov klientov ako poškodených osôb  a to prípravu podnetov – trestných oznámení zo strany poškodených, zastupovanie poškodených v trestnom konaní, vrátane uplatňovania nárokov na náhradu škody, spôsobenej im trestným činom.

Právnu pomoc v oblasti trestného práva poskytujeme fyzickým aj právnickým osobám.

Rodinné právo

V oblasti rodinného práva poskytujeme našim klientom  komplexnú právnu pomoc pri  príprave a podávaniu návrhov na rozvod manželstva, návrhov vo veciach maloletých detí a úpravy vyživovacej povinnosti, poradenstvo vo veciach vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, určenie práv a povinností k maloletým deťom do rozvodu, určenie otcovstva, zapretie otcovstva a pod., príprava a podávanie návrhov na úpravu vyživovacích povinností, vrátane podávania návrhov na zvýšenie alebo zníženie vyživovacích povinností podľa Zákona o rodine, komplexné právne poradenstvo vo veciach vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov  podávanie návrhov na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov počas trvania manželstva, právne poradenstvo pri osvojení, pestúnskej starostlivosti, vrátane podania príslušných návrhov.

Občianske právo

V oblasti občianskeho práva poskytujeme našim klientom komplexnú právnu pomoc pri prevode vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, vypracovanie a pripomienkovanie kúpnych, darovacích a nájomných zmlúv, zastupovanie v dedičskom konaní, príprava a podávanie žalôb v oblasti civilného práva, zastupovanie pred všeobecnými súdmi a inými orgánmi štátnej správy, vypracovanie ústavnej sťažnosti, vypracovanie sťažnosti na Európsky súd pre ľudské práva, mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok, podávanie návrhov na vymáhanie pohľadávok v exekučných konaniach a zastupovanie klientov počas celého exekučného konania.

Na základe individuálnej požiadavky klienta sme pripravení zabezpečiť i poskytnutie ďalších právnych služieb v oblasti občianskeho práva.

Obchodné právo

V oblasti obchodného práva poskytujeme našim klientom komplexnú právnu pomoc  pri príprave a podávaní žalôb v oblasti obchodného práva, zastupovanie v súdnych konaniach, týkajúcich sa obchodno-záväzkových sporov, mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok ,podávanie návrhov na vymáhanie pohľadávok v exekučných konaniach.

Správne právo

V oblasti správneho práva poskytujeme našim klientom  komplexnú právnu pomoc pri zastupovaní v konaniach pred súdmi v oblasti správneho súdnictva (žaloby o preskúmanie zákonností rozhodnutí správnych orgánov a pod.), zastupovanie v správnom konaní pred orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy, zastupovanie v konaní o priestupkoch a iných správnych deliktoch, právne poradenstvo vo vybraných oblastiach správneho práva

Kontakt

Advokát Žilina

JUDr. Kristína Mitrová Polková

+421 903 502 392
judrmitrovapolkova@gmail.com

Advokátska kancelária

Adresa

Na Priekope 174/13
01001 Žilina

COPYRIGHT ©2022

ALL RIGHTS RESERVED